Työnohjaus-­ ja coaching-palvelut

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen vaikutuksista on vankkaa tieteellistä tutkimusnäyttöä; sen on todettu vaikuttavan suotuisasti niin työntekijään, työyhteisöön kuin työhön. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarjoan työnohjausta työyhteisön erilaisiin tilanteisiin

Kriisitilanteisiin
Työnohjaus tukee ja auttaa yhteisöä työstämään ja käsittelemään akuutin kriisitilanteen, konfliktin tai esim. muutoksen aiheuttamia haasteita ja vaikeita tunteita. Työnohjauksella hallitusti hoidettu kriisi- tai konfliktitilanne vahvistaa työyhteisön kykyä selvitä haastavista tilanteista vastaisuudessa ja auttaa ennaltaehkäisemään tulevia kriisejä.

Arkeen
Työnohjaus tukee työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä sekä ennaltaehkäisee ongelmia.

Muutostilanteisiin
Työnohjauksella varmistetaan työyhteisön toimintakyvyn säilyminen muutostilanteissakin. Työnohjauksen avulla yhteisö pysyy perustehtävässään. Ohjaus auttaa yhteisöä hahmottamaan omia toimintatapojaan sekä kiteyttää suuntaa, mihin ollaan menossa. 

Työnohjauksen muodot

Klassinen työnohjaus:
pitkäkestoinen, tavallisimmin 1–2 vuoden mittainen prosessi, josta laaditaan aina kirjallinen sopimus. Sopimukseen kirjataan työnohjausprosessin tavoitteet, joita arvioidaan säännöllisesti.

Valmennuksellinen työnohjaus:
lyhyempikestoinen, esimerkiksi 5 tapaamiskerran kokonaisuus, jolla tuetaan työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja edistetään ammatillisuutta. Valmennuksellisella työnohjauksella parannetaan yhteisön vuorovaikutusta ja avointa keskustelua, parannetaan yhteistyötä sekä tarkastellaan työtä, työstä nousevia tuntemuksia.

Kriisissä olevan yhteisön ja/tai kriisin jälkeinen työnohjaus:
1-10 kerran kokonaisuus, jossa käsitellään kriisistä esiin nousseita haasteita, stressitekijöitä ja voimakkaita tunteita (viha, suru, ahdistuneisuus, pelko), jotka voivat vaikeuttaa työntekoa ja heikentää tulosta. Ohjauksessa voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä.

Olen Johdon työnohjaajat ry:n (Joto ry) hallituksen jäsen ja Suomen työnohjaajat, STOry:n jäsen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »